صفحه اصلی
شركت مهندسين مشاور تلاش نقش جهان از شركتهاي تحت پوشش جهاد دانشگاهي است كه به تجويز اسـاسنامـه جـهاد دانـشگاهي و بـه استـناد صـورتجلـسات شـماره 262 و 263 مـورخ 7 و 14 / 8 / 1370 شورايعالي انقلاب فرهنگي توسط جهاد دانشگاهي در قالب شركت سهامي خاص در تاريخ 22 / 3 / 1372 به شماره ثبت 9843 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي اصفهان به ثبت رسيده است . كليه سهام و سرمايه شركت متعلق به جهاد دانشگاهي واحـد اصـفهان بـوده و اعضـاي هيئت مديـره و نماينـدگان سـهام تـوسط اين جـهاد معرفي گرديده اند .