هتل هما يک مشهد
خدمات مهندسی مراحل اول و دوم هتل هما يك مشهد ( پنج ستاره ) شامل تهيـه نقشــه های اجرائـی معمـاری , تأسيسات مكانيكــی و الكتريكـی 
کار فرما : گروه هتل های هما
محل اجرا : مشهد
متراژ کل : 20000 متر مربع زير بنا 
نوع کاربری : خدماتیآخر بعد قبل اول