پايانه باربری بندرعباس
خدمات مهندسی مراحل اول و دوم مجموعه اداری تجاری ـ  فرهنگی ـ  ورزشی  پايانه 
باربـری غرب بنـدر عباس 
کار فرما : سازمان حمل و نقل پایانه های کشور 
محل اجرا : بندر عباس
متراژ کل : 151.8 هكـتار زمين و 90000 متر مربع زير بنا 
نوع کاربری :اداری - تجاری ـ  فرهنگی ـ ورزشی - خدماتی قبل اول