دانشکده مکانیک

کارفرما : دانشگاه صنعتی اصفهان 

زیربنا : 14000 مترمربع 

ساختمان مذکور شامل فضاهای اتاق اساتید، کلاس ها ، آزمایشگاهها ، اداری ، سایت های کامپیوتری و ... می باشد.

تاریخ آغاز : 1393
تاریخ پایان : 1393
قبل اول