ایستگاه های مترو شهداء و تختی اصفهان(خط یک)

کارفرما : سازمان قطار شهري اصفهان و حومهآخر بعد