مجموعه فرهنگي – ورزشي شفق
کارفرما : شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
مساحت زیربنای ساختمانها : 13500 مترمربع 
محوطه و فضاهای روباز: 10500 مترمربع


آخر بعد قبل اول